Kişisel verilerin korunması

Startuplegalist.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

  1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda bizimle paylaşmış olduğunuz veya paylaşacağınız isim ve soyad gibi şahıs bilgileriniz ile email adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 

  1. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Startuplegalist.com ile olan hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi girişim hukuku dünyasından haberlerle, gelişmelerle, etkinliklerle ve bültenlerle haberdar edebilmek için Startup Legalist kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

 

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Startup Legalist paydaşlarıyla, iş ilişkisi sürecinde, birlikte bizi temsil eden kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz talep edilmesi halinde paylaşılmaktadır.

 

  1. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Startuplegalist.com ile paylaşılan kişisel veriler Startuplegalist.com’un  yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve kendi standartlarımıza uygun olarak saklanmaktadır.

 

  1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK hükümlerine göre kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

  1. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Şahsınızca saklanan tüm bilgileri startuplegalist.com/iletişim sayfasını kullanarak tarafınıza iletmemizi istemeniz halinde en kısa sürede bilgi vermeyi, silmeyi veya düzeltmeyi taahhüt etmekteyiz.