Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkmaya Katılma

Ortakların pay devri yoluyla ortaklıktan ayrılmasının dışında, çıkma, çıkmaya katılma veya çıkarılma yoluyla ortaklıktan ayrılmaları da mümkündür. TTK’ nin 638 ve 639. maddelerinde düzenlenen çıkma ve çıkmaya katılma yoluyla ortaklıktan ayrılmanın ortağın kendi iradesiyle ayrılması olarak belirtmemiz doğru olacaktır.

 

Çıkma ve çıkmaya katılma kavramı ve bu kavramlara ilişkin düzenlemeleri ortaklık hakkının ve sıfatının sona ermesinin hukuksal açıdan değerlendirilmesini, limited şirketlerde çıkma hakkının hukuki niteliğini, çıkma hallerini, çıkma usulünü ve çıkmaya katılma usulünü kapsayan konular girişimciler için büyük önem taşır. Bizde bu doğrultuda, bu konuda ki ilk yazımız olan bu yazı da genel bir giriş ile çıkma ve çıkmaya katılma hallerini inceleyeceğiz.

 

Kavramlar

Pay devri, ortağın sözleşmedeki şartlara uygunluk sağlaması halinde paylarını genellikle rüçhan hakkı gereği ya başka bir ortağa ya da hukuk düzenine, özellikle de sermayenin korunması ilkesine aykırı olmayacak biçimde başka birisine devrederek ortaklık hakkını sona erdirmesidir.

Çıkma kavramı, ortaklık sıfatının son bulmasına yönelik ortağın irade beyanı olarak tanımlanabilmektedir. Çıkma ile ortak, ortaklığa ilişkin hak ve yükümlerini sona erdirerek şirket ile ilişkisini bütünüyle kesmek istemektedir. Kanunlarımızda çıkma kavramı sıklıkla geçmektedir. Çıkma kavramı sermaye şirketlerine ilişkin hükümlerin içerisinde sıklıkla yer alsa da kanunda anlamını tam olarak karşılayabileceği bir şekilde “Çıkma ve çıkarılma” şeklinde ancak limited şirketlere ilişkin hükümlerde başlık halinde düzenlemeye konu olabilmiştir.

Çıkmaya katılma kavramı ise çıkma kavramıyla yakın ilişkide olup, çıkma iradesinin şirkette yer alan diğer ortaklarca da ileri sürülebilmesine imkan verir. Çıkmak isteyen ortağın, çıkmak istemesindeki nedenlerin diğer ortakların içinde geçerliliği olması durumunda, diğer ortaklarında çıkma iradesini göstermesi halinde çıkmaya katılma kavramı söz konusu olur. Çıkmaya katılma kavramı, özellikle limited şirketler için ilk olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 639. Maddesinde yer almıştır.

 

Genel Olarak Çıkma ve Çıkmaya Katılma Hakkı

Ortaklık sözleşmesi, ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı tanıyabileceği gibi bu işlemin yapılmasını belli koşullara bağlı tutabilir. Ortaklıktan çıkma hakkının herhangi bir sebebe bağlanmadığı durumlarda ortak 638. Madde gereğinde ortaklıktan çıkabilir. Ancak ortaklık sözleşmesinde bazı şartların öngörülmüş olması halinde ise, ortak çıkma hakkını, bu sebeplerin gerçekleştiğini öne sürerek açacağı tespit davasında ileri sürebilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak, TTK m.638/2 hükmü doğrultusunda haklı sebeple ve mahkeme aracılığıyla çıkma hakkını kullanabilecektir.

Sözleşmede öngörülen nedenlerin gerçekleşmesi, genel kurulun kararı, haklı sebebe dayalı olarak mahkemenin çıkma kararı alması durumlarında ortaklıktan çıkma mümkün olduğu gibi TTK m.639’ de ortaklar çıkmaya katılma yoluyla da ortaklıktan çıkma mümkün olmaktadır. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak, şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebebin kendisi yönünden de geçerli olması halinde müdürlerine yapacağı bildirimle veya ortaklığa karşı açacağı bir dava ile ortaklıktan çıkmaya katılma hakkını kullanabilir.

 

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Halleri

Limited şirketlerde ortaklıktan çıkma hallerinin bir kısmı kanunda açıkça düzenlenirken bir kısmı da öğretide ki görüşler ve uygulama doğrultusunda varlık kazanmıştır. Bu doğrultuda ortak kanunda belirtildiği üzere esas sözleşmede çıkma hakkının düzenlendiği durumlarda eğer şart tanımlanmadıysa veya şartlar tanımlanıp şartlara uygunluk sağlandıysa ortaklıktan çıkma hakkını kullanabilecektir.

Ortağın sözleşme ilişkileri kapsamında çıkma hakkı bulunmakta olup, bu hakkın kullanımında yenilik yapılandırma sözleşmeleriyle çıkma düzenlenmiştir. Bu çıkma haline göre limited şirketin birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirme hallerinde istisnalar saklı kalmak kaydıyla ortaklar çıkma haklarını kullanabilecektir.

Esas sözleşmede çıkma halinin çeşitli şartlara bağlanmış olması durumunda şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplere bağlı olarak ortaklıktan çıkma hali söz konusu olur. Bu çıkma haline göre sözleşmede yer alan şartlara veya sebeplere uygunluk sağlayan ortaklar müdürlere bildirim yoluyla ortaklıktan ayrılabileceklerdir.

Ortakların ortaklıktan çıkmasına imkan veren bir diğer çıkma halini ise haklı sebepler oluşturmaktadır. Bu hal ile iki şekilde karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki şirket esas sözleşmesinde çıkma hakkına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasıdır. İkincisi ise esas sözleşmedeki şartlara ihtilaf halidir. Bu durumlarda ortaklar haklı sebeplere dayanarak ortaklığa karşı dava açabilmektelerdir.

 

Limited Şirketlerde Ortaklıkların Çıkmaya Katılma Halleri

Çıkmaya katılma, ortaklardan birisinin ortaklık sözleşmesindeki düzenlenmeye dayanarak çıkmak istediğini veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla çıkmaya katılmak için öncelikle başka bir ortağın çıkma hakkını kullanması gerekmektedir. TTK’nın 639/2. maddesi hükmünde “şirket sözleşmesinde öngörülen sebebin çıkmaya katılmak isteyen ortak yönünden geçerli olması” şartı aranmıştır.

Ortağın şirket sözleşmesinde haklı sebeplere dayanarak çıkmaya katılma talebi bildirimini  1 aylık süre içerisinde yapması gerekmektedir.

Ortağın iradesinin ortaya çıkışında bir diğer önemli unsurun dava yolu ile haklı sebeple çıkma davasına katılması durumunda olduğu belirtilmelidir. Özellikle çıkmaya katılmak isteyen ortağın haklı sebeplerle dava açması ve bu dava ile çıkma davası arasında bağlantı kurulmasıyla çıkma davasına katılma iradesi gerçekleşmiş olur.

Bir yorum yap