Girişimin Korunması Hukuku
Girişimciler fikirlerine önem verirler, onların peşinden koşar, onları gerçekleştirmek için büyük bir çaba ile gece gündüz çalışırlar. Bazen bir ürün meydana getirirler ve bu ürünün insanlığa yeni bir soluk getireceğine inanırlar, bazen ise ürünlerini veya hizmetlerini bir marka haline getirmek isterler.
Bir girişimin ürettiği ürün veya hizmetlerin başkaları tarafından kullanılmasını önlemeye yarayan, ilgili ürün veya hizmetlerin hukuken tanınmasını sağlayan haklar sınai haklardır. Sınai haklar, girişimin korunması aşamasının temelini oluşturmaktadır.
Girişiminizi Hangi Haklarla Koruyabilirsiniz?
girisiminkorunması

Girişimcinin veya startup’ın korunnmasında fikri ve sınai haklar önem arz etmektedir.

Sınai mülkiyet hakları, marka, tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model, patent ve entegre devre topoğrafyalarından oluşmaktadır.

Fikri haklar kapsamında telif hakları ise eser sahibine çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsil ve umuma iletim hakları ile birlikte mali hakları olmak üzere pek çok hak tanımaktadır.

Sınai mülkiyet hakkı

Marka

Sınai mülkiyet hakkı

Tasarım

Sınai mülkiyet hakkı

Faydalı Model

Sınai mülkiyet hakkı

Patent

Fikri Mülkiyet Hakkı

Telif Hakkı

sınaimulkiyet
1- Girişimin Korunmasında Sınai Mülkiyet Hakları
Sınai mülkiyet hakları, girişimcinin fikri doğrultusunda ürettiği katma değeri korumak amacıyla hukuk düzeninde yer almıştır. Bu katma değer ise bir buluş olabileceği gibi bir mal veya ürünün ayırt edilebilir olmasını sağlayan bir işarette olabilir. Girişimciler bunun gibi pek çok şey üzerinde hak kurabilmek için sınai haklarını korumalıdır. Aksi takdirde hukuk düzeninde bazı haklarından yoksun kalabilmekte, girişim faaliyetleri son bulabilmektedir.
1.1. Girişimciler İçin Marka Hukuku
Marka Hukuku Neden Önemlidir?
Tescilli veya başvuru halindeki bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.
Marka Olabilecek İşaretler
Marka girişimin diğer girişimlerden farklı olduğunu gösteren, ticari itibarı ve devri mümkün olan kısacası sizi anlatan, girişime özgü bir işarettir. Bu işaret, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

MARKA HUKUKU

Markaya Konu İşaretin Yasallığı
Bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edici, konusunun açık ve kesin olarak anlaşılabilir ve sicilde gösterilebilir olması gerekir. Bu niteliklere haiz olan işaretler gerekli diğer şartları da sağlamaları halinde, hukuk düzenlerinde marka olarak korunabilmektedir. Hatta uluslararası marka başvurularıyla tüm dünyada da korunması mümkün olabilmektedir.
Markaya Konu İşaretin Korunma Süresi

Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

10’ar yıllık dönemler hâlinde yenilenebilmektedir.
1.2.Girişimciler İçin Endüstriyel Tasarım Hukuku
 Tasarım Hukuku Neden Önemlidir?
Koruma altına alınan tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama, taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaz ve tasarım sahiplerinin ticari anlamda büyük kayıplara uğramalarına engel olur.
Tasarım Hukuku Nedir?
Tasarım, ürünün bütününde veya bir kısmında, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme ve yüzey dokusu gibi özellikli süslemelerden oluşan bir görünümdür. Girişimciler bazen bir ürün oluşturmak yerine var olan bir ürüne estetik değer katmak veya mevcut ürünü geliştirmek isteyebilirler.

TASARIM HUKUKU

Tasarım Neleri İçermelidir?
Özellikle benzer ürünlerde bir farklılık yaratan, zorlu piyasa koşullarında rekabette avantaj sağlayabilecek olan tasarımların yeni ve ayırt edici olması aranır.
Tasarımın Koruma Süresi Nedir?
  • Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.
  • 5’er yıllık dönemler hâlinde 25 yıla kadar yenilenebilmektedir.
1.3.Girişimciler İçin Patent Hukuku
Patent Neden Önemlidir?
Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp-satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler kural olarak alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.
Patent Nedir? Girişimciler İçin Patent Gerekli mi?
Patent, buluş sahibi girişimcileri koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Buluşlara, yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilebilmektedir. Ürün patenti ve usul Patenti olmak üzere, temel olarak iki tür patent türü bulunmaktadır. Buluşun bir ürüne ilişkin olması durumunda ürün patenti verilirken buluşun bir usule ilişkin olması durumunda usul patenti verilmektedir.

PATENT HUKUKU

Patent Almak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Mevzuat çerçevesince bilgisayar programları, bilginin sunumu ve edebiyat ve sanat eserleri ve bunlar gibi şeylerin buluş niteliğine haiz olmadığı kabul edilmekle birlikte, bir buluşun patentlenmesi için belirli bazı şartları taşıması aranmaktadır. Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl ile sınırlandırılmış olup bu sürenin uzatılamayacağı düzenlenmiştir. Patent, içerisinde en çok detayı bulunduran ve en uzun süre araştırmayı ile incelemeyi gerektiren bir sınai mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Patentin Koruma Süresi Nedir?
    Patentte koruma süresi 20 yıldır. Bu süre, yenilenememektedir.
1.4.Girişimciler İçin Faydalı Model Hukuku
 Faydalı Model Neden Önemlidir?
Tekniğin bilinen durumu aşılmasını aranmayan faydalı modelin, yeni ve sanayiye uygun olması gerekir. Tescillenen ürünü üretme ve pazarlama hakkına sahip olunur.
Faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır.

FAYDALI MODEL HUKUKU

Faydalı Model mi Patent mi?
    • Faydalı model, girişimciler tarafından patente göre daha çok tercih edilmektedir. Tercih edilmesinde ki temel nedenler;
    patentteki gibi inceleme aşamasının olmaması, patente göre daha kolay bir şekilde tescilinin mümkün olması ve patentteki kadar maliyet gerektirmemesidir.
2- Girişimin Korunmasında Telif Hakları

Fikri haklar en basit tanımıyla, kişinin kendi emeğiyle meydana getirdiği fikri ürünler üzerinde sahiplik ilişkisi kuran ve korunması hukuken sağlanan haklardır.

Telif Hakkının geçerli olduğu sürelere bakacak olursak ekseriyetle eser sahibinin yaşamı süresince ve ölümü itibariyle ülkemizde öngörülen süre 70 yıldır.

İleri sürülebileceği çevre bakımından telif hakları mutlak hak niteliğindedirler. Hak sahibi ihlal eden herkese karşı hukuki korumadan faydalanabilir. Ancak bu mutlak her koşulda sınırsız koruma sağlamaz. Kamu menfaati, genel ahlak, kamu düzeni vb. sebepler hakkın sınırlandırılmasını gerektirebilir.

telifhakları

Fikri haklar kapsamında telif hakları eser sahibine çoğaltma, dağıtma, yayma, işleme, temsil ve umuma iletim hakları ile birlikte mali hakları olmak üzere pek çok hak tanımaktadır.

Girişiminizi Korumaya Bugün Başlayın!

İletişim ve Danışmanlık Formu

    info@startuplegalist.com | 0212 909 55 30