kisisel veri hukuku

Girişimciler ve Startuplar İçin Kişisel Veriler Hukuku

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bireyin şahsi bilgileri, mesleki ve ailevi özelliklerine ilişkin bilgileri, diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli olan bilgileri, kişisel veri sayılır. Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Kişisel veri barındıran, işleyen, depolayan, her şirket KVKK’ya uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Kişisel veriler kavramı, bazı sektörler için oldukça önemlidir. Bu sektörlerde bulunan şirketlerin özellikle kişisel veriler konusunda hukuki destek alması gerekmektedir.

Kişisel Veriler Hukuku Neden Önemlidir?

Kişisel verilerin korunması kanununda suçlar ve kabahatler şeklinde yaptırımlar öngörülmüştür. Kanun’un 17. maddesinde düzenlenen Suçlar bölümünde Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi ile 140. madde arasındaki maddelerin uygulanacağı belirtilerek, KVKK’ya aykırılık durumunda hapis cezasına varıncaya kadar ciddi yaptırımların uygulanacağı düzenlenmiştir.

Kanun’un Kabahatler başlıklı 18. maddesinde ise kanunda belirtilen yükümlülükleri, KVKK’ya uyum sürecini yerine getirmeyenleri için 1.000.000 TL’ye varan yüksek meblağlı para cezaları düzenlenmiştir.

 

kvkkihlal
dataprotect
Kişisel Veriler Mevzuatına Uymamanın Yaptırımları

Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi suçu’ nun işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu’nun işlenmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası

Kamu görevlisi veya meslek ve sanatın vb. sağladığı kolaylıktan yararlanılması suretiyle yukarıdaki suçların işlenmesi durumunda yarı oranda arttırım

Verileri yok etmeme suçu’nun işlenmesi 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 100.000 TL'ye kadar para cezası

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 1.000.000'ye kadar para cezası

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 1.000.000'ye kadar para cezası

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 1.000.000'ye kadar para cezası

Kişisel Veriler Hukuku Kapsamında Hangi Hizmetler Sunulmalıdır?

Detaylı Araştırma Yapılmalı, Eksiklikler Belirlenmelidir.

Kişisel Verilere İlişkin Temel Hukuki Metinler Hazırlanmalı, Doğru Yerleştirilmelidir.

İç ve Dış İlişkiler (İşçi, tedarikçi, tasarımcı vb.) İçin KVKK kapsamında Profesyonel Sözleşmeler Hazırlanmalıdır.

İlgili Kanunlar Kapsamındaki Tüm Yükümlülükler Yerine Getirilmelidir.

Olması Mümkün Tüm Cezai Risklerinin Önüne Geçmek İçin Son Kontroller Yapılmalıdır.

Kişisel Veriler Hukuku Danışmanlığı Alınmalı, Tüm Süreç Düzenli Olarak Yönetilmelidir.

kisiselverigirisim
Girişiminizi KVKK'ya Uyumlu Hale Getirin!

İletişim ve Danışmanlık Formu

    info@startuplegalist.com | 0212 909 55 30