Yabancı Menşeili Şirketler Türkiye’de Nasıl Şube Açabilir?

Yabancı menşeili şirketler Türkiye’de şube açmak isterlerse hangi yolu izlemek zorundalar? Bu konuyu inceleyeceğiz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’numuza göre yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şirket açmasına engel yoktur. Dolayısıyla her türlü şirket açmaları serbesttir. Yabancı şirketler Türkiye sınırları içerisinde şube açmak istemeleri gayet doğaldır. Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak istemelerin tek bir şartı vardır, o da; sermayesi paylara bölünmüş şirket olması gerekmektedir. Eğer sermayesi paylara bölünmemiş şirket ise şube açılamaz. 

Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması İçin İzlenecek Süreç

Türkiye’de şube açmak isteyen yabancı uyruklu şirketler öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almaları gerekir ve böylece sürecin ilk aşaması tamamlanmış olur.(Zorunludur) 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak içingereken belgeler nelerdir? 

1) Şirket veya vekili; Şirketin unvanı, Kuruluş tarihi, Uyruğu  Sermayesi, Türkiye vekilinin adı, soyadı, adresi ve uyruğu, Vekilin Türkiye sınırları dahilinde yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına yönelik taahhüt,  Şubenin adresi, Şubenin faaliyet konusu, Şubenin sermayesi hakkında verilecek dilekçe. 

2) Şirketin yöneticileri tarafından şube açma kararı alınmış olmasını belirten belge

3) Apostil şerhi içeren şirket ana sözleşmenin aslı 

4) Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi

5) Eğer yabancı şirket, vekil aracılığıyla temsil ediliyorsa vekile gerekli yetkilerin verilmesi. (Vekil vekaletnamesi)

Yabancı şirketler Türkiye’de şube açmak için Ticaret Odasına ve Ticaret Siciline kayıt yaptırmalıdır. (Zorunludur)

Ticaret Odasına ve Ticaret Siciline Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

– Şirketin yetkili kişisi tarafından imzalanmış dilekçe

– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi

– Şube temsilcisinin imza sirküleri

– Ticaret oda kayıt formu

– Noter tasdikli vekâletname

– Taahhütname (Ticaret Sicil Tüzüğü md. 29 uyarınca)

– Şube temsilcisi Türk ise noter tasdikli kimlik fotokopisi, yabancı ise noter tasdikli pasaport kopyası.

– Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı müzeyyel beyanname ve ilanı

İçeriği Paylaş: